Αναμικτήρες

Η αποτελεσματική ανάδευση αποτελεί ίσως την σημαντικότερη προϋπόθεση για την επίτευξη υψηλής ποιότητας στις δεξαμενές επεξεργασίας. Η ομογενοποίηση του περιεχομένου, η αποτελεσματική ψύξη/θέρμανση εντός των επιθυμητών χρονικών ορίων, η διασφάλιση της ομοιογενούς κατανομής των εμπεριεχομένων στερεών και των σημείων επαφής/διάχυσης των αναδευόμενων υλικών μπορούν να αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα αλλά και την οικονομική επιτυχία μιας παραγωγικής διαδικασίας.

Ο προσδιορισμός του πλέον κατάλληλου κατά περίπτωση τύπου αναδευτήρα, με την κατάλληλη γεωμετρία, την ιδανική ταχύτητα/τάση διάτμησης για την κάθε περίπτωση, προκύπτει ως αποτέλεσμα μακρόχρονης εμπειρίας, μελέτης και έρευνας της Staalco και αποτελούν το πρωτοποριακό της πλεονέκτημα στον τομέα της ανάμιξης.